Co to jest przegląd systematyczny?

przeglad-systematyczny

Co to jest przegląd systematyczny?

„Przegląd  systematyczny  ma na celu kompleksową lokalizację i syntezę badań dotyczących konkretnego pytania, przy użyciu zorganizowanych, przejrzystych i powtarzalnych procedur na każdym etapie procesu”.

Potrzebujesz pomocy w zakresie pisania pracy / publikacji w dowolnej dziedzinie medycyny?
Napisz do nas i opisz potrzeby
KONTAKT

Przegląd  systematyczny  jest dokładną kompilacją i analizą wszystkich znanych dowodów na dany temat. Aby zostać oficjalnie uznanym przez wydawców i repozytoria, systematyczna ocena musi zawierać następujące elementy:

 1. Jasno zdefiniowane pytanie badawcze i protokół (plan badań).  Pytanie badawcze jest często rozwijane po przeprowadzeniu wstępnych badań na ten temat, zapewniając, że jest ono wykonalne do systematycznego przeglądu. Powinieneś również dokładnie przeszukać literaturę, aby upewnić się, że nie ma innej systematycznej recenzji na Twój temat. 
 2. Dowody na rygorystyczny proces wyszukiwania.  Powodem, dla którego nazywa się to przeglądem „systematycznym”, jest systematyczny proces wyszukiwania, który jest wymagany do odkrycia wszystkich dowodów na dany temat. Systematyczne wyszukiwanie wymaga starannie zaplanowanej i dokładnej strategii wyszukiwania, która przywoła maksymalną liczbę odpowiednich wyników. Z tego powodu, oprócz zwykłego przedstawiania wyników wyszukiwania, przeglądy systematyczne muszą zawierać dokładną strategię wyszukiwania stosowaną do wyszukiwania literatury w każdej bazie danych.
 3. Kryteria włączenia i wyłączenia. Nie wszystkie dowody znalezione podczas procesu wyszukiwania będą odpowiednie lub właściwe dla twojego pytania badawczego. Dlatego ważne jest, aby jasno zdefiniować kryteria stosowane przy podejmowaniu decyzji, które badania powinny zostać uwzględnione w analizie.
 4. Krytyczna ocena i ocena wszystkich włączonych badań. Jeśli badanie ma zostać uwzględnione w przeglądzie, jakość jego dowodów musi zostać krytycznie oceniona przez każdego członka zespołu badawczego. Ponadto, ponieważ wszystkie badania wiążą się z nieodłącznym ryzykiem błędu, należy je dokładnie ocenić pod kątem ich bezstronności. Ten krok zapewnia, że ​​Twój systematyczny przegląd będzie reprezentował najwyższą możliwą jakość dowodów.
 5. Szczegółowy raport opisujący proces wyszukiwania i oceny literatury, wydobywania danych, pomiaru uprzedzeń i analizy wyników.

Przeglądy systematyczne, choć powszechne w dziedzinie nauk o zdrowiu, nie są jedynym dostępnym rodzajem przeglądu.

Rodzaj przeglądu Opis
Critical review Ma na celu wykazanie, że pisarz intensywnie badał literaturę i krytycznie ocenił jej jakość. Wykracza poza zwykły opis i obejmuje stopień analizy i innowacje koncepcyjne. Zazwyczaj skutkuje hipotezą lub modelem  
Literature review Termin ogólny: opublikowane materiały, które zapewniają badanie najnowszej lub aktualnej literatury. Może obejmować szeroki zakres tematów na różnych poziomach kompletności i kompleksowości. Może zawierać wyniki badań
Mapping review/ systematic map Odwzoruj i kategoryzuj istniejącą literaturę, na podstawie której zlecisz dalsze przeglądy i / lub badania podstawowe, identyfikując luki w literaturze naukowej  
Meta-analysis Technika, która statystycznie łączy wyniki badań ilościowych, aby zapewnić bardziej precyzyjny efekt wyników  
Mixed studies review/mixed methods review Odnosi się do dowolnej kombinacji metod, w których jednym istotnym elementem jest przegląd literatury (zwykle systematyczny). W kontekście przeglądu odnosi się do kombinacji podejść przeglądowych, na przykład łączenia ilościowego z badaniami jakościowymi lub wynikami z badaniami procesowymi  
Overview Termin ogólny: streszczenie literatury [medycznej], która próbuje zbadać literaturę i opisać jej cechy charakterystyczne  
Qualitative systematic review/qualitative evidence synthesis Metoda zintegrowania lub porównania wyników badań jakościowych. Poszukuje „tematów” lub „konstrukcji”, które leżą w indywidualnych badaniach jakościowych lub w ich obrębie  
Rapid review Ocena tego, co już wiadomo na temat problemu związanego z polityką lub praktyką, poprzez stosowanie systematycznych metod przeglądu w celu wyszukiwania i krytycznej oceny istniejących badań  
Scoping review Wstępna ocena potencjalnej wielkości i zakresu dostępnej literatury badawczej. Ma na celu identyfikację charakteru i zakresu dowodów naukowych (zwykle w tym trwających badań)  
State-of-the-art review Starają się rozwiązywać więcej bieżących spraw w przeciwieństwie do innych łączonych metod retrospektywnych i bieżących. Może zaoferować nowe perspektywy w kwestii lub wskazać obszar do dalszych badań  
Systematic review Stara się systematycznie wyszukiwać, oceniać i syntezować dowody badań, często przestrzegając wytycznych dotyczących przeprowadzania przeglądu  
Systematic search and review Łączy zalety krytycznej oceny z kompleksowym procesem wyszukiwania. Zazwyczaj odnosi się do szerokich pytań, aby uzyskać „najlepszą syntezę dowodów”  
Systematized review Próba uwzględnienia elementów systematycznego procesu przeglądu przy jednoczesnym powstrzymaniu się od systematycznego przeglądu. Zwykle przeprowadzany jako studium podyplomowe  
Umbrella review W szczególności odnosi się do recenzji gromadzącej dowody z wielu recenzji w jednym dostępnym i użytecznym dokumencie. Koncentruje się na szerokim stanie lub problemie, dla których istnieją konkurencyjne interwencje, i wyróżnia przeglądy, które dotyczą tych interwencji i ich wyników  

            Jeśli zastanawiasz się nad systematycznym przeglądem lub metaanalizą, ten przewodnik krok po kroku ma na celu pomóc ci w drodze. Wyjaśnia tło tych metod, co się z tym wiąże i jak zacząć, kontynuować i skończyć!

Co to jest przegląd systematyczny lub metaanaliza?

            Przegląd systematyczny odpowiada na zdefiniowane pytanie badawcze poprzez zebranie i podsumowanie wszystkich dowodów empirycznych, które spełniają wcześniej określone kryteria kwalifikowalności.

Metaanaliza jest wykorzystanie metod statystycznych w celu podsumowanie wyników tych badań.

            Systematyczne recenzje, podobnie jak inne artykuły badawcze, mogą mieć różną jakość. Stanowią one znaczącą część pracy (Centrum Przeglądów i Rozpowszechniania w Yorku szacuje, że zespół zajmie 9–24 miesięcy) i aby były przydatne dla innych badaczy i praktyków, powinni:

 • jasno określone cele z uprzednio określonymi kryteriami kwalifikującymi do badań
 • wyraźna, powtarzalna metodologia
 • systematyczne wyszukiwanie, które próbuje zidentyfikować wszystkie badania
 • ocena ważności ustaleń zawartych badań (np. ryzyko błędu systematycznego)
 • systematyczne przedstawianie i synteza cech i ustaleń zawartych badań

Ważne jest, aby do każdej recenzji podchodzić rygorystycznie i ze szczególną dbałością o szczegóły. Planuj dokładnie i dokumentuj wszystko. Konsensusowe wytyczne sprawozdawcze dla różnych projektów badań zaproponowane przez EQUATOR ( http://www.equator-network.org/ ) są użytecznym punktem wyjścia. PRISMA zapewnia wskazówki dotyczące tego, co należy uwzględnić przy zgłaszaniu przeglądu systematycznego.

Krok 1: Dlaczego przeprowadzany jest systematyczny przegląd? 

Dlaczego przegląd systematyczny?

Ogromny rozwój wyników badań, zarówno w recenzowanych publikacjach, jak i niepublikowanych, np. W prezentacjach konferencyjnych lub sympozjach, oznacza, że ​​trudno jest ustalić, jakie prace zostały już wykonane w Twojej okolicy, i zapewnić aktualność praktyki klinicznej z najlepszymi dowodami badań. Zobacz prezentację Susan Shenkin, która zawiera wprowadzenie do recenzji systematycznych .

Systematyczny przegląd jest często wymagany w ramach prac licencjackich lub podyplomowych, wniosków o granty i ustalania programów badawczych. Będzie to najbardziej przydatne, gdy:

• istnieje merytoryczne pytanie badawcze

• opublikowano kilka badań empirycznych

• istnieje niepewność co do wyników

Systematyczne przeglądy mogą obejmować interwencje (tj. Randomizowane próby kontrolowane) lub obserwacje (tj. Kontrole przypadków lub badania kohortowe). Rodzaj badań, które należy uwzględnić, zależy od pytania badawczego. Chociaż od dziesięcioleci socjologia i psychologia przeprowadzają systematyczne przeglądy badań obserwacyjnych, wiele najnowszych zasobów opracowano w ramach medycznych przy użyciu randomizowanych badań kontrolowanych (RCT) w celu oceny, czy leczenie jest skuteczne, czy nie. W psychologii i pokrewnych dyscyplinach badania obserwacyjne są bardziej powszechne (ponieważ RCT mogą być niewykonalne lub etyczne, np. Nie byłoby możliwe randomizowanie dzieci do ubogich lub wzbogaconych środowisk społecznych w celu oceny wpływu na poznanie), a systematyczne przeglądy mają bardzo ważny rola do odegrania.

Krok 2: Kto będzie zaangażowany? 

Kto będzie zaangażowany?

Bardzo trudno jest przeprowadzić systematyczny przegląd sam. Przeglądy o najwyższej jakości będą miały wkład ekspertów

 • temat jest recenzowany
 • metodologia przeglądu systematycznego
 • wyszukiwanie informacji
 • Statystyka
 • inne aspekty, np. ekonomia zdrowia, jeśli jest to wymagane

Wiele osób w CCACE przeprowadziło już systematyczne przeglądy / metaanalizy i może być w stanie udzielić nieformalnych porad i wsparcia (patrz poniżej) Osoby te chętnie zwracają się z konkretnymi pytaniami lub do ogólnych wskazówek, na które nie ma tu odpowiedzi, ale należy pamiętać, że mogą nie mieć zbyt wiele czasu. Przełożeni i współpracownicy powinni również być w stanie pomóc. Kontaktowanie się z bibliotekarzem na wczesnym etapie przeglądu systematycznego jest również przydatne, aby pomóc w określeniu zakresu literatury i sformułowaniu strategii wyszukiwania.

Krok 3: Sformułuj problem. Czy zostało to zrobione wcześniej? Rejestruję swoją recenzję. 

a) Sformułuj problem (patrz prezentacja o systematycznym poszukiwaniu literatury Sheila Fisken)

Jasno ustal swoje pytanie: rozważ użycie PICO:

 • Pacjent / osoba: do kogo to się odnosi?
 • Interwencja (lub przyczyna, rokowanie): jaka jest interwencja lub przyczyna?
 • Porównanie (czy jest coś do porównania z interwencją?)
 • Wynik (jaki jesteś zainteresowany?).

Może to wymagać kilku poprawek i pewnego „przeglądu” literatury, aby znaleźć coś konkretnego i odpowiedzialnego. Jasne, szczegółowe i dające się odpowiedzieć pytanie jest niezbędne do pomyślnego przeglądu.

b) Czy zrobiono to wcześniej?

Aby uniknąć marnowania czasu i energii, ustal, czy odpowiedź na to pytanie została już opublikowana w literaturze, czy jest zarejestrowana jako ciągły przegląd (np. Wyszukiwanie w DARE , które zawiera streszczenia ocen systematycznych ocenionych pod względem jakości oraz szczegóły wszystkich przeglądów i protokołów Cochrane

c) Zastanów się nad zarejestrowaniem swojej recenzji

Zapewni to, że inni będą wiedzieli, że twoje są w toku (a wiele czasopism będzie teraz szukało rejestracji, aby zapewnić publikowanie recenzji wysokiej jakości, które nie odbiegają od wcześniej zdefiniowanych kryteriów).

Krok 4: Przeprowadź wyszukiwanie.

Może to być skomplikowane i wymaga przeszukiwania różnych baz danych (z których każda wymaga różnych strategii wyszukiwania), a także lokalizowania niepublikowanych badań, np. Poprzez kontakt z ekspertami w tej dziedzinie lub ręczne wyszukiwanie materiałów konferencyjnych

Przeglądając tytuł i / lub streszczenie, będziesz w stanie odrzucić wiele artykułów zidentyfikowanych jako niespełniające kryteriów włączenia. Następnie należy wygenerować „długą listę” wszystkich artykułów, które trzeba przeczytać bardziej szczegółowo (błąd po stronie nadmiernego włączenia). Pobierz je z biblioteki z e-czasopism, kopiując oryginał w formie papierowej lub poproś o pożyczkę międzybiblioteczną. Rejestruj powody odrzucenia każdego z nich (aby umożliwić Ci wypełnienie schematu blokowego PRISMA, patrz później). Idealnie powinno być to zrobione przez dwóch badaczy niezależnie (bardzo łatwo jest pominąć jeden lub dwa artykuły podczas badania dużej liczby), a spory rozstrzygane między tobą lub w trakcie dyskusji z osobą trzecią.

Krok 5: Ekstrakcja danych. 

Opracuj formularz dostosowany do pytania badawczego, aby uzyskać wszystkie istotne informacje z każdego z włączonych badań. Będziesz musiał pilotować i dopracować ten formularz przed ostatecznym wyszukiwaniem. Idealnie ten formularz powinien być elektroniczny, aby zminimalizować błędy transkrypcji.

Zazwyczaj będzie to obejmować szczegóły dotyczące charakterystyki badania, charakterystyki uczestnika, interwencji i ustawienia oraz wyników.

Krok 6: Krytyczna ocena badań (ocena jakości). 

Nie ma zgody co do najlepszego sposobu oceny jakości badań, ale większość metod obejmuje takie kwestie, jak:

– Adekwatność projektu badania do celu badawczego

– Ryzyko stronniczości

– Inne kwestie związane z jakością badań:

         – Wybór miary wyniku

         – problemy statystyczne

         – Jakość raportowania

         – Jakość interwencji

         – Generalizowalność

Konsensusowe wytyczne sprawozdawcze dla różnych projektów badań zaproponowane przez EQUATOR ( http://www.equator-network.org/ ) są użytecznym punktem wyjścia, ale należy pamiętać, że są to wytyczne dotyczące zgłaszania oryginalnych badań, a NIE oceny jakości badań. 

STROBE ( http://www.strobe-statement.org)   zapewnia także przydatne wytyczne dla dobrego raportowania badań obserwacyjnych, w tym listy kontrolne pozycji, które powinny być uwzględnione w tego rodzaju badaniach.

Przydatne zasoby do oceny jakości różnych projektów badań można znaleźć tutaj , a niektóre konkretne przykłady to QUADAS do badań dokładności diagnostycznej.

Artykuł Sanderson, Tatt i Higgins (2007) zawiera przegląd szerokiej gamy narzędzi używanych do oceny jakości badań. Nie zaleca żadnego konkretnego narzędzia do ogólnego zastosowania, ale wymienia dziedziny, które powinny zostać uwzględnione [1) odpowiedni wybór uczestników 2) odpowiedni pomiar zmiennych i 3) odpowiednia kontrola mylenia, a także uwzględnienie stronniczości specyficznych dla projektu]. Być może trzeba będzie opracować własne narzędzie oceny jakości, ale należy zasięgnąć porady na temat najlepszej metody oceny jakości do przeglądu.

Krok 7: Synteza danych.

Możesz przedstawić dane z badań w sposób narracyjny i / lub statystyczny (metaanaliza). Jeśli badania są bardzo niejednorodne, najbardziej odpowiednie może być podsumowanie danych w sposób narracyjny i nie podejmowanie próby statystycznego (metaanalizy) podsumowania.

Synteza statystyczna powinna obejmować numeryczne i graficzne prezentacje danych, a także spojrzeć na siłę i spójność dowodów oraz zbadać przyczyny wszelkich niespójności. 

Krok 8: Prezentacja wyników (napisanie raportu). 

Bardzo ważne jest, aby twoja recenzja była jasno przedstawiona i zgodna z aktualnymi najlepszymi praktykami. Ogólne wskazówki znajdują się tutaj na stronie sieci Equator  .

Oświadczenie PRISMA i ten powiązany artykuł Liberati et al. (2009) zawiera bardzo jasne wytyczne dotyczące zgłaszania przeglądów systematycznych, w tym schemat blokowy badań, oraz przydatne porady dotyczące zgłaszania metaanalizy badań obserwacyjnych ( MOOSE ) w JAMA, 2000 PMID: 10789670 .

Aby uzyskać ogólne wskazówki na temat pisania artykułów naukowych, kliknij tutaj

Aby uzyskać bardzo przydatny przewodnik na temat pisania systematycznej recenzji przez prof. Joannę Wardlaw (2010), kliknij tutaj

Aby zobaczyć przykłady opublikowanych przeglądów systematycznych i metaanaliz przeprowadzonych przez naukowców z CCACE, kliknij tutaj .

Krok 9: Archiwizacja i aktualizacja. 

Upewnij się, że został przesłany, opublikowany i zarejestrowany w odpowiedniej bazie danych, jeśli to właściwe. Pamiętaj, że badania będą postępować, a Twoja opinia może wymagać aktualizacji. Konieczne jest prowadzenie jasnej (papierowej i elektronicznej) dokumentacji dotyczącej wyszukiwania, decyzji i ekstrakcji danych, aby można było to powtórzyć.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*